top of page

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Motus Gym te accepteren. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.motusgym.nl en huisregels krijg je te horen op locatie. 

Lid worden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder.

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Motus Gym en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

ARTIKEL 2: LID WORDEN  

a. Je kunt lid worden bij Motus Gym op de volgende manieren: 
1. Via de website www.motusgym.nl en op de knop Lid worden te klikken of
2. Bij Motus Gym op de locatie langs te komen om je fysiek in te schrijven.  
b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 10c. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Motus Gym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. 

 

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 

1. 1 Maand, de betaling vind plaats op de 1ste van de maand.

2. 14 dagen voordat de maand is afgelopen word het lidmaatschap automatisch verlengt. Dit zal doorgaan tot het lid zijn lidmaatschap beëindigt.

3. Er is geen mogelijkheid voor het stop zetten of pauzeren van het lidmaatschap. Alleen beëindigen is mogelijk. Hier door word u plek niet vastgehouden. 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING 

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief maar dezelfde voorwaarden.  

b. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 4d en 4e.  

d. Indien je kiest voor een maandelijks lidmaatschap zit daar een opzeg termijn van 14 dagen voordat de maand eindigt.

e. De eerste betaling vind plaats op de dag wanneer het lidmaatschap word gekocht. Vervolgens zal elke eerste dag van de maand via SEPA automatische incasso het tarief van het lidmaatschap van de rekening worden geschreven.

f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.  

g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht. 

h. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

i. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. 

 

 

ARTIKEL 5: OPENINGSTIJDEN 

a.  Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.  

b. We willen onze gym goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een gym moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

c. Als er na een permanente sluiting kun je kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst opzeggen vanaf het moment van sluiting.

ARTIKEL 6: GROEPSLESSEN 

a.    Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld. 

b.    Het zelf annuleren kan tot 2 uur voor start van de groepsles. Weer er wel word ingeschreven en niet aanwezig zal dit een boete kosten. De boete is het bedrag wat normaal een enkele les kost.

 

ARTIKEL 7: BLESSURE 

a. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. 

b. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. 

ARTIKEL 8: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een maand, kun je deze uiterlijk 14 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor 1 maand tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen voor einde van de maand. 

b. Indien je een rittenkaart bezit kan de ongebruikte credits/ritten niet weer terug worden geboekt. 

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen op locatie of via de app.  

d. Wij streven ernaar in de gym een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Motus Gym je de toegang tot de gym ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Motus Gym. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. 

e. Samen sporten wordt bij Motus Gym gestimuleerd. Het coachen van andere sporters in de gym wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij inclusief of/en exclusief mee samenwerken. Het is niet mogelijk om personal trainers van een ander filiaal of praktijk te gebruiken. 

f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen naar binnen, kan Motus Gym hiervoor als boete de waarde van een dag waarde van 45,- euro in rekening brengen en de toegang tot de gym blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Motus Gym de overeenkomst beëindigen. 

ARTIKEL 9: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteit, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de gym. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 

b. Motus Gym en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze gym.  

c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de gym. Motus Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen. 

ARTIKEL 10: KLACHTEN 

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze gym zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de trainer/coach in onze gym en in tweede instantie tot mailen naar info@motusgym.nl

 

 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS 

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Motus Gym verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

b. In de privacyverklaring van Motus Gym wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 12: CONTACTGEGEVENS BASIC-FIT KLANTENSERVICE 

a.  Bovenkruier 16B, 8521 MG, Sint Nicolaasga

b. Mailen kan naar info@motusgym.nl

c. Voor veel informatie kun je terecht op de website van www.motusgym.nl  

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Motus Gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Motus Gym zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter.

Versie per 18 november 2021

bottom of page